7, జనవరి 2012, శనివారం

సంపద

విపదో నైవ విపదః సంపదో నైవ సంపదః / 
విపద్విస్మరణం విష్ణో: సంపత్తస్యైవ సంస్మృతి: //

లోకములో ఏర్పడు ఆపదలు ఆపదలు కావు, సంపదలు సంపదలుగావు. భగవంతున్ని విడుచుటయే విపత్తు. విడవకుండుటయే సంపత్తు. 

4 కామెంట్‌లు: